[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

ضیاء‌الدّین نقابت

تلفن ۴۲۲۲۱

تاریخ ۱۴ اردیبهشت ١٣٣٣

شماره

پیوست

 

آقای اسدالله رمضانی دام اقباله العالی

نامه مورخ ٩ اسفند ١٣٣٢ جنابعلی را بفرمانداری و شهربانی آبادان فرستادم و تحقیقاتی که آقایان نموده‌اند این است که جنابعالی دارای مذهب بهائی هستید و در آموزشگاه خود تبلیغات دینی میفرمائید بهمین جهة اداره فرهنگ خرمشهر دستور داده آموزشگاه شما را تعطیل کنند – نمیدانم این مطلب را قبول دارید یا خیر – خواهشمندم نظریه خود و دلیل برائت را مرقوم دارید تا اقدام شود –.

با تجدید احترام

[امضا]

[یادداشت دستنویسی در بالای صفحه]

[خرمشهر مقابل منازل کارمندان فرهنگ]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]