[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 [آرم]

وزارت بهداری

تاریخ: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۴۷

شماره: ۵۹۳۶/۴

پیوست:

 

آقای دکتر فیروز تقی زاده

در پاسخ نامه مورخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۴۷ چون در پرسشنامه های ارسالی مذهب خود را ذکر نکرده‌اید لذا مقتضی است ظرف چهل و هشت ساعت باداره کل امور اداری مراجعه و پرسشنامه‌های مزبور را از نظر مذهب تکمیل نمایید در غیر اینصورت برابر مقررات رفتار خواهد شد.

رئیس اداره کارگزینی

[امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]