[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت جنگ، ستاد ارتش؛ شمارۀ: ۱۹۲۶۷/۷۱۴۳/۳؛ تاریخ: ۱۸/۳/۲۳، پیوست: یک برگ

 

جناب آقای نخست وزیر

در جواب نامهٴ شمارۀ ۴۱۰۷ – ۷/۳/۲۳ با اعادهٴ عین دادخواست مرجوعی راجع به شکایت اهالی طالقان از سرهنگ عاطفی، به استحضار عالی می‌رساند: به افسر مزبور دستور داده شد که دیگر از رفتن به طالقان خودداری نماید.

وزیر جنگ، [ از طرف، امضاء، سرتیپ هدایت ]

 

[حاشیهٴ ۱:] [ مهر: ( ناخوانا )، شمارۀ: ۴۶۴۶، تاریخ: ۱۸/۳/۲۳ ].

[حاشیهٴ ۲:] بایگانی شود.

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]