[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت جنگ

ستاد ارتش

 

تاریخ: ۱۸ خرداد ۱۳۲۳

شمارۀ: ۱۹۲۶۷ / ۷۱۴۳ / ۳

پیوست: یک برگ

 

جناب آقای نخست وزیر

در جواب نامهٴ شمارۀ ۴۱۰۷ – ۷ خرداد ۱۳۲۳ با اعادهٴ عین دادخواست مرجوعی راجع به شکایت اهالی طالقان از سرهنگ عاطفی، به استحضار عالی می‌رساند: به افسر مزبور دستور داده شد که دیگر از رفتن به طالقان خودداری نماید.

وزیر جنگ، [از طرف، امضاء، سرتیپ هدایت]

 

[مهر: ( ناخوانا )، شمارۀ: ۴۶۴۶، تاریخ: ۱۸ خرداد ۱۳۲۳]

[دستنوشته:] بایگانی شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]