[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

 

از: مرکز آموزش توپخانه پرسنل و آ ج پرسنل

به: یگانهای تابعه

موضوع: سربازان وظیفه بهائی

دستور فرمائید تحت هیچ شرایطی از سربازان مذکور در امور ماشین‌نویسی منشی‌گری- امر بری رانندگی استفاده ننموده و از دسترسی آنان به اسلحه و مهمات- اسناد و مدارک و مراکز حساس پادگان قویاً خودداری کرد. این قبیل سربازان مشابه فقط در کارهای خدمتی بکار گرفته شوند. ب.م

فرمانده مرکز آموزش توپخانه: سرتیپ ٢ مهدی صدری

از طرف سرهنگ وحید

 شماره ۶۳-١-٠۵-٧٠٠

تاریخ  مرداد ۶۸

رونوشت شرح فوق از رکن یکم به ف آت ارکان دوم سوم جهت اطلاع و اجرای مفاد نامه فوق ارسال گردد.

ف گد ٣٧٧ پش: سرگرد ناصر منتظم

[امضا]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]