[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

[ناخوانا] بازرس (بازرسی)

[ناخوانا] (کد ۱۵۱)

سرباز وظیفه فرشید صفاجو فرزند مجید  اعزامی ٨ / ۶۷

محرمانه مستقیم شخصاً مفتوح فرمائید

[مهر:] محرمانه

برابر بررسی بعمل آمده سرباز یاد شده بالا که پیرو فرقه ضاله بهائیت میباشد از درجه گروهبانیکمی استفاده مینماید، با توجه به اینکه هیچگونه مدرکی دال بر ابلاغ ترفیع به مشارالیه نمی‌باشد دستور فرمائید از الصاق درجه توسط وی ممانعت نموده و بعنوان سرباز از [ناخوانا] استفاده نماید، ضمناً برابر دستورالعملهای ابلاغی استفاده از چنین پرسنلی در ستاد ما و ما نهائی که الزام به رعایت پاکی و نجاست است (مانند آشپزخانه‌ها) بایستی قویاً خودداری شود و در صورتیکه نامبرده [ناخوانا] در ستاد آن یگان انجام وظیفه میکند دستور فرمائید سریعاً نسبت به جابجائی مشارالیه و منع از الصاق درجه اقدام و نتیجه را اعلام دارند %

[امضا]

د.ل ٩٢ زرهی سرتیپ ١ علی اکبر توکلی

معاون لشکر سرتیپ ٢ مجید [ناخوانا]

گیرندگان:

١-ف.تی ۴ پ.م (بازرسی) جهت آگاهی و پیگیری لازم

٢-ریاست دایره عسر لشکر پیرو نامه شماره ٣٢ /٢ /٠٧ /٧١١ ۶  شهریور  ۶۸ جهت آگهی

٣-سرپرست حاوابه لشکر ٢، زرهی پیرو شماره ۳۴ /٢ /٠٧ /٧١١ ۶  شهریور  ۶۸ جهت آگهی

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

بسمه تعالی

جهت اقدام سریع ضمناً [ناخوانا] دستور ترفیع نامبرده [ناخوانا] مشخص و جواب داده شود که نامبرده از قسمت ستاد عوض [ناخوانا]

 

[یادداشت دستنویسی، شماره و تاریخ در بالای صفحه]

۱۱۵ / ٢ / ٠٧/ ٧١١

٢٧ مهر ۶۸

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]