[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تاریخ [ناخوانا]

شماره ٧٨٨ /٢٠

پیوست

 

جمهوری اسلامی ایران

قوه قضائیه ٣٧

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

اداره کل ثبت اسناد و املاک استان یزد

 

به دفترخانه اسناد رسمی شماره ب یزد

از اداره ثبت اسناد در [ناخوانا] شهرستان یزد

 

طبق دادنامه شماره ٧٣ /۸۶۱ / د-ر –[تاریخ:] ٢٣  شهریور ٧٣ دادگاه انقلاب اسلامی یزد محکوم مهربان اهورائی فرزند جمشید از مصادیق حکم بشماره ۵۹ /٧٠ دانسته، لذا باغ شماره [حذف شده] بخش [حذف شده] که در صفحه [حذف شده] [ناخوانا] ذیل شماره [حذف شده] سابقه ثبت دارد و در شرف صدور سند مالکیت بنام مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ر ه) میباشد بنابراین سند مالکیت نامبرده از درجه اعتبار ساقط و توسط هر کس جهت انجام هر نوع معامله بآن دفترخانه ارائه شد اولاً از انجام معامله خودداری و ثانیاً سند مذکور را اخذ و باین اداره ارسال فرمایند.

[اسم و امضا]

 

ثبت کامپیوتر نشد

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]