سلاح‌های حمله به بهائیان آباده و روستاهای اطراف، ۱۳۳۴