[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] کیهان

[تاریخ:] یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۶۱ – ۱۵ رجب ۱۴۰۲

[شماره:] ۱۱۵۷۳

[صفحه:] ۶

 

آیتالله شیخ فضل‌الله نوری شهید مظلوم تاریخ

...شهید نوری در سنگر ایدئولوژیک پشتوانه فرهنگی انقلاب مشروطیت را پیریزی کرد و خیزش و حرکت مردم مسلمان ایران را در ابعاد اسلامی آن ترسیم نمود...

...زمینه تدوین قانون اساسی فراهم شد، علماء بلاد به دعوت شیخ فضلالله به تهران آمدند، شهید نوری در رأس گروه مجتهدین و علماء طراز اول کشور بود. دستهای بیگانه بیکار نبود روشنفکران خائن، اعضای باند فراماسیون، ایادی فرقه ضاله و کارپردازان صهیونیزم فریاد برآوردند: ما نماینده روشنفکران دموکرات هستیم و نظر ما در تدوین قانون شرط است. (تاریخ را!! مجلس خبرگان و ایادی جبهه ملی، نهضت رادیکال، نهضت آزادی و...)...

...مدرک مستند خود را از بایگانی قطور خویش بدر آر تا معلوم شود که مشروطه خواهان انگلیسی نسب!!

اقلیت انگشت شماری بودند که یا لژ فراماسیون پاریس بر نافشان آویزان بود یا حلقه نوکری انگلستان بر گوششان آویزان. و یا هم از اغنام بهاءالله بودند...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]