[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

شیر و خورشید

وزارت کشور، ادارۀ سیاسی و گذرنامه؛ شمارۀ: ۴۱۷۷/ ر س/ ۱۰۴۵/ م؛ تاریخ: ۱۵/۶/۱۳۲۳؛ محرمانه

 

جناب آقای نخست وزیر

عطف به مرقومهٴ شمارۀ ۱۰۹۱ – ۶/۶/۲۳ متضمّن کشف تلگراف رمز ادارۀ راه شوسه شاهرود به عرض می‌رساند: فرماندار شاهرود در تاریخ ۱۰/۵/۲۳ تغییر محلّ مأموریّت شیدانی رییس حسابداری راه شاهرود را پیشنهاد نموده بود و موقعی که بازرس وزارتی به محلّ اعزام می‌شد، دستور بازجویی بیشتری در اطراف موضوع داده شد، ولی بعد معلوم شد در اثر وقوع قضایای اخیر، شخص مزبور با عدّه‌ای از بهائی‌های شاهرود از آن‌جا فرار کرده و از شاهرود رفته‌اند.

وزیر کشور، [ امضاء: سروری ]

 

[حاشیهٴ ۱:] آقای دبیران، ۱۸/۶/۲۳.

[حاشیهٴ ۲:] پیشینه، ۲۰/۶/۲۳.

[حاشیهٴ ۳:] شمارۀ ۱۲۲۲ - ۲۰/۶/۲۳.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]