[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

اداره کل بازرگانی استان تهران

شورای اسلامی نظارت بر توزیع کالای شهر تهران

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

 

تاریخ ۱۶ دی ۶۵

شماره -----

پیوست -----

 

برادر [کلیان]

برادر مزیدیان خودشان اقرار نمودند که بهائی هستند و بهمین دلیل دفترچه نامبرده در [شورا] مانده است /.

 

[امضا]

[مهر رسمی] شورای اسلامی نظارت بر توزیع کالای شهر تهران منطقه ۱۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]