[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] جبهه آزادی

[تاریخ:] ١٠ خرداد ۱۳۵٨

شماره: ٨

 

ملک‌الشعرای بهار

(دوره بربری!!!)

 

آنچه در دوره ناصری

مرد و زن کشته شد سرسری

آن به عنوان لامذهبی

این به عنوان بابیگری

آن به عنوان جمهوریت

این به عنوان دانشوری

شد ز نو تازه در عهد ما

آن جنایات و کین گستری

نام مردم نهد بلشویک

این زمان دشمن مفتری

بلکه زان دوره بگذشت هم

شد عیان دوره بربری

آخر نام هر کس که بود

«ک»، کافی بود داوری

بلشویک است و یار لنین

خصم سرمایه و قلدری

بایدش بی‌محابا بکشت

از ره «امنیت پروری»

آن نفاقی که بد پیش ازین

پیشه مردم کشوری

حیدری دشمن نعمتی

نعمتی دشمن حیدری

این زمان تازه شد آن نفاق

اندر ایران ز بدگوهری

در شداید هویدا شود

گوهر مردم گوهری

روز سختی نمایان شود

شیر مردی و کند آوری

ای شکم‌گرسنه غم مدار

از ضعیفی و از لاغری

شیر نر چون گرسنه شود

بیشتر می‌کند صفدری

وی زیردست بيدادگر

چند از این‌جور واستمگری

جنبش مردم گرسنه است

غرش کوس اسکندری

کینه تیغی است زنگار‌گون

فقر سازد ورا جوهری

ظلمش آرد برون از نیام

اینت باد‌فره و داوری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]