[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

شرکت تعاون پرده کرکره ایران

شماره ثبت [حذف شده]

[آرم]

بسمه تعالی

تاریخ ۶ اردیبهشت ۶۱

شماره ۵۷۴

پیوست -----

 

جناب آقای خدابخش عضو شماره [حذف شده]

بدینوسیله به اطلاع میرساند چون تکلیف شرعی شده است که هرگونه معامله با فرقه ضاله بهائیت جایز نیست تقاضا میشود مذهب خود را صریحاً روشن فرمائید.

توضیح اینکه تا دریافت جواب کتبی از طرف شما دفتر فروش شرکت از تحویل کالا معذور خواهد بود.

 

مدیر عامل شرکت تعاونی پرده کرکره ایران فتحی

[امضا روی مهر رسمی]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]