[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

وزارت داخله

ادارۀ: -----

دایرۀ: -----

 

بتاریخ: ۱۲ شهریور ماه سنه ۱۳۰۵

نمره: ----- ضمیمه: -----

 

کابینه محترم ریاست وزراء عظام

سواد شرحی که به وزارت جلیلۀ امور خارجه راجع به قضیه جهرم نوشته شد لفاً برای اطلاع در ارسال میشود

رئیس اداره جنوب وزارت داخله

[امضا]

 

[مهر: ورود به دفتر ریاست وزراء]

بتاریخ: ۱۳ شهریور ۱۳۰۵

نمره: ۶۶۶۷

[یادداشت دستنویس:] ضبط شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]