[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[قطعه شعر از آقای عباس کوه بر سروده شده در زندان]

 

(عباس کوه بر زندان دیزل آباد ۱۴۱ بدیع [۱۹۸۴ میلادی])

 

قسم

 

خدایا به حق بهایت قسم

به آه یتیمان امرت قسم

 

به‌حق شهیدان راه بهاء

به پیمان و میثاق آنان قسم

 

خدایا رها کن احباء ز زندان و غم

 

به لطف و به مهر بها‌ء خدا

به نسرین و شیرین و سیمین قسم

 

به سوز و به اشک عزیزان چشم انتظار

به آیات جان‌بخش ابهی قسم

 

خدایا رها کن احباء ز زندان و غم

 

به سجنی که اکنون در آن ذاکریم

به سجن جمال مبارک قسم

 

به سیمای پرمهر عبدالبهاء

به آئین و نظم بدیعت قسم

 

خدایا رها کن احباء ز زندان و غم

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]