[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[فتوکپی شناسنامه]

توضیحات -----

مهر انتخابات -----

[مهر]

محل مهر جیره‌بندی

[یادداشت دستنویسی در وسط صفحه]

قند و شکر

[مهر] بانک صادرات ایران بلوار ناهید ۲۵۲۸

شماره مسلسل ۲۷۰۴۸۳

چهار

[مهر]

 

[تعرفه اداری پرداخت شد]

 

[آرم] شیر و خورشید

[مهر] المثنی

وزارت کشور

اداره کل آمار و ثبت احوال

[عکس]

[مهر رسمی روی عکس]

شماره شناسنامه دو ۲

تاریخ صدور روز دوم ماه مهر سال ۱۳۱۴

آقای: قدرت اله، نام خانوادگی: روحانی

فرزند: آقای فضل اله شناسنامه ۹۱ صادره از ----- - خانم مه لقاء شناسنامه ۹۲ صادره از -----

در تاریخ روز نهم ماه دی سال هزار و سیصد و سیزده ۱۳۱۳ در شهر میانسر کوی ----- حوزه ۲۰ کوچه -----خانه -----قصبه جوشقان متولد شده است صادره از حوزه ۲۰ شهر جوشقان

نام مأمور شهاب نام خانوادگی بهرنیا سمت [ناخوانا]

اداره آمار ثبت‌احوال

[مهر]

[امضا]

 

[یادداشت دستنویسی در پائین صفحه]

۱۱ شهریور ۵۱ [ناخوانا]

 

[یادداشت دستنویسی در بالای صفحه]

توضیح دارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]