[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

جمهوری اسلامی ایران

سازمان منطقه‌ای بهداری و بهزیستی

استان مازندران

شبکه ۲ بهداری و بهزیستی

نوشهر- چالوس

 

شماره: -----

تاریخ: -----

پیوست: -----

۱۵ فروردین ۱۳۶۰

۲۱۰

محرمانه

از: فرمانداری شهرستان نوشهر

به: آقای دکتر رحیم ملک. مدیرعامل شبکه بهداری شهرستان نوشهر

 

بقرار اطلاع واصله چهار نفر از پرسنل آموزشگاه بهیاری چالوس باسامی.

۱ – روحان سبحانی ۲- الوهیه کیانی ۳- کیمیا پورزند ۴- زهره نیشابوری منتسب به فرقه ضاله بهائیت میباشند.

خواهشمند است دستور فرمایند در اینمورد دقیقاً بررسی و اقدام لازم بعمل آورده نتیجه را اعلام دارند./پ

 

سید محمود افصح حسینی

فرماندار شهرستان نوشهر

رونوشت جهت اطلاع به خانم الوهیه کیانی ارسال میگردد مقتضی است نظریه خود را به [ناخوانا] اعلام نمائید.

[امضا روی مهر رسمی]

[یادداشت دستنویسی در پائین صفحه]

۱/۳

۱۶ فروردین ۱۳۶۰

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]