[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

تاریخ ۲۵  اسفند  ۱۳۶۰

شماره ۶۰۱۴۳

۶-٠٢٠٠

خواهشمند است در پاسخ باین شماره اشاره فرمائید

بانک ملت

مرکز تهران

[آرم]

 

نامه عمومی

موضوع: معرفی کارکنان منتسب به فرقه بهائیت

ذیلاً عین نامه شماره ش ۳۶۳۶ مورخ  ۶   اسفند  ۱۳۶۰ دبیرخانه شورایعالی بانکها درج میگردد.

 خواهشمند است دستور فرمائید سریعاً فهرست کارکنانیکه منتسب به فرقه بهائی بوده و حاضر به انکار از فرقه بهائیت نبوده و خود معترف به این موضوع هستند را به این اداره ارسال نمائید تا اقدام لازم بعمل آید. ص /

اداره کل امور کارکنان

قدسی

]امضا]

ناضریان

[امضا]

شماره: ۳۶۳۶

تاریخ:  ۶  اسفند ۱۳۶۰

ذیلاً بند ٢ دویست و شصت و چهارمین صورتجلسه مورخ ۲۵ بهمن ۱۳۶۰ شورایعالی بانکها جهت اطلاع و اقدام لازم درج میگردد.

 بند ٢- با توجه به اینکه نامه‌های زیادی در مورد تعیین تکلیف کارکنان منتسب به فرقه بهائی بانکها به دبیرخانه واصل گردیده بود موضوع در شورا مطرح و پس از بحث و تبادل‌نظر مقرر گردید کارکنانیکه بهائی بودن آنها به ثبوت رسیده و خود معترف به این موضوع هستند تا تعیین تکلیف نهائی از طرف هیئت بازسازی نیروی انسانی بدون پرداخت وجهی از کار معلق گردند.

دبیرخانه شورایعالی بانکها

حسین ذاکر هنجنی

طاهره سبزه واری

[یادداشت دستنویسی، شماره و تاریخ در پایین صفحه]

[ناخوانا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]