[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

از: نداجاا (پرسنل. افسران دریائی)

به: فهرست گیرندگان مراجعه شود

شماره: ١٩٩-٢-٠٧-١٠٢

تاریخ: ٢٩ آبان ۱۳۵۹

موضوع: پرسنل پیرو مسلک بهائیت

اقدام سریع

 

نظر به اینکه امکان دارد پرسنلی از نیروهای مسلح وجود داشته باشند که پیرو مسلک بهائیت بوده و تاکنون کشف نشده و هنوز هم مشغول خدمت در ارتش باشند لذا دستور فرمائید مراتب زیر به فرد فرد پرسنل ابلاغ گردد.

الف: چنانچه کسی پیرو مسلک مذکور باشد اگر تا تاریخ ١٠ آذر ۵۹ به یکان مربوطه معرفی کند در اینصورت مطابق قانون مصوب ٢٩ آبان ۵۸ با او رفتار خواهد شد.

ب: چنانچه کسی پیرو مسلک مذکور بوده ولی خود را تا مورخه ١٠ آذر ۵۹ معرفی ننماید و بعداً توسط مسئولین مربوطه شناسائی شود به ترتیب زیر با او رفتار خواهد شد.

١– بلافاصله از خدمت ارتش جمهوری اسلامی ایران اخراج می‌گردند.

٢– تمام دریافتی وی از تاریخ  ١٠  آذر ۵۹ تا زمان اخراج از وی پس گرفته خواهد شد.

٣– برای ارتش جمهوری اسلامی ایران عمل او بمنزله ماندن در ارتش جهت جاسوسی به نفع صیهونیسم بین‌الملل [ناخوانا] تلقی شده و لذا مورد تعقیب قانونی قرار خواهد گرفت.

فرمانده نداجاا: ناخدا یکم افضلی

[مهر:] اقدام سریع

تاریخ ۵ آذر ۵۹

شماره: ٠٩٢/ ٠٣-۴۰۲-ق

از: منطقه یکم دریائی بندرعباس (پرسنل. قضائی)

به: کلیه گیرندگان یکم و دوم ناوگان و منطقه یکم و شعبات داخلی پرسنل بمنظور در نظر گرفتن مفاد متن بخشنامه فوق ابلاغ آن به فرد فرد پرسنل جمعی.%۲

سرپرست پرسنل منطقه یکم دریائی بندرعباس ناخدا سوم رسولپور

[امضا]

٨ آذر ماه ۵۹

 [یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

در تابلو اعلانات نصب کردند

[ناخوانا]

[یادداشت دستنویسی در بالای صفحه]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]