[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

شورای اصناف کرمان

تلفن: ٩٩٣١٢

شماره ۷۶۵

تاریخ ٨ مهر ۶۱

 

مسئول آرایشگاه یاران

بسمه تعالی

با توجه باینکه شما بدون پروانه کسب و خلاف مقررات صنفی  تأسیس مغازه نموده اید و همچنین دارای مسلک بهائی میباشید که در اثر تماس با رطوبت محل تماس را متنجس مینمائید و مسئولیت این موضوع بر عهده شورای اصناف میباشد لذا بشما ابلاغ میشود که محل کارخودرا تعطیل نمائید تا از شورای اصناف رقع مسئولیت گردد

سرپرست شورای اصناف کرمان

[امضا روی مهر رسمی]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]