[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

به تاریخ: ۲۲ مهر ۱۳۲۴

 

مقام محترم دفتر نخست وزیری، دام بقائه

محترماً به عرض می‌رساند: در تعقیب تلگراف مورّخهٴ ۳۰ مهر ۱۳۲۳ راجع به آتش زدن درب خانهٴ این جانب عطاءالله فروتن و جوابیّهٴ آن ادارۀ محترم تحت ۱۶۲۴۲ – ۶ دی ۱۳۲۳ بدین مضمون: (طبق گزارش ادارۀ کلّ شهربانی محمّدتقی حیدری خرّازی‌فروش موقع حریق دستگیر و با پرونده به دادگاه محلّ اعزام)؛ تا کنون که مدّت یک سال است، تعقیبی به عمل نیامده و پرونده در دادگاه راکد مانده و آن‌چه کتباً و تلگرافاً از دادستان اراک تقاضای رسیدگی شده، تماماً بلاجواب مانده است. با این‌که مجلس شورای ملّی تحت ۱۳۹۱۱ – ۸ بهمن ۱۳۲۳ و وزارت کشور تحت ۱۰۵۶۷ – ۲۳ آذر ۱۳۲۳ تقریباً همان جوابیّهٴ آن ادارۀ محترم را داده‌اند، ابداً تأثیری نکرده. در اثر بی‌اعتنایی بدین گونه امور و تعقیب نشدن مرتکب، دو روز قبل محمّدطاهر حیدری، برادرزادهٴ همان محمّدتقی حیدری فوق‌الذّکر، یکی از اقوام فدوی نصرالله حقیقی را که از دِه می‌آمده، کتک زده و با سنگ سرش را شکسته و با چاقو به ایشان حمله کرده، دیگری رسیده ایشان را آزاد کرده است. به ادارۀ محترم شهربانی گزارش شده ولی تعقیبی در کار نیست. این جانب حسب‌الوظیفه تظّلم خود را مجدّد به آن ادارۀ محترم عرض و تقاضای عطف توجّه دارم. آیا پس از یک سال هنوز وقت آن نرسیده است که یک شخص جنایت‌کاری را از طرف شهربانی دستگیر و به جزای اعمال سیّئهٴ خودش برسانند که سبب تنبّه دیگران نیز گردد و باعث جلوگیری از نظایر این‌گونه وقایع بشود. تقاضا دارم دستور اکید نسبت به دادستان اراک صادر فرمایید که پروندهٴ نام‌برده را به جریان انداخته و رسیدگی به عمل آرد.

اقلّ، [امضاء: عطاءالله فروتن]

 

[حاشیه:] رونوشت به وزارت دادگستری.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]