[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

 رونوشت

 

بسمه تعالی

 

تاریخ ٣ آبان  ۶۸

کلاسه پرونده ١/۶۸/۴۴۷

شماره دادنامه ١٠١٧

 

مرجع رسیدگی. شعبه اول دیوان عدالت اداری.

شاکی. آقای سیاوش مقدم فرزند سیف‌الله ساکن اصفهان – [آدرس]

طرف شکایت. شرکت ملی نفت ایران اداره بازنشستگی

موضوع شکایت و خواسته. اعتراض به قطع حقوق بازنشستگی صادره در هیئت بازسازی حکم شماره ۵۶۵ – [تاریخ:] ٢٧  شهریور  ۶۱

گردش کار: شاکی در تاریخ ٢٧ خرداد  ۶۸ دادخواستی بخواسته فوق به دیوان تسلیم؛ که دادخواست پس از ثبت باین شعبه ارجاع گردیده. شعبه اول دیوان عدالت اداری، بتاریخ فوق جهت رسیدگی بپرونده [ناخوانا]، تشکیل و پس از بررسی محتویات پرونده و ملاحظه نظریه مشورتی آقای میرخانی مشاور دیوان ختم رسیدگی و بشرح زیر مبادرت بصدور رأی می‌نماید.

رأی دیوان

در خصوص پرونده کلاسه ١/۶۸/۴۴۷ موضوع شکایت اعتراض برای هیأت بازسازی بطرفیت شرکت ملی نفت اداره بازنشستگی بخواسته شرح و متن دادخواست با توجه بمحتویات پرونده نظر باینکه تبصره ٢ ذیل ماده ٢٨ قانون هیئتهای رسیدگی بتخلفات اداری مصرح است: آندسته از کارمندانی که بر اساس آراء هیئتهای پاکسازی، با بازسای نیروی انسانی بمحکومیت قطعی رسیده‌اند و تا تاریخ ٢ مهر  ۶۵ شکایت بدیوان تسلیم نکرده‌اند دیگر حق شکایت نخواهند داشت؛ و چون شاکی در تاریخ ٢٧ خرداد  ۶۸ یعنی خارج از مهلت مقرر مذکور در تبصره فوق‌الذکر ٢/٧/۶۵ اقدام بشکایت نموده که دیگر حق شکایت نداشته. فلذا نظر بمراتب فوق، شکایت شاکی، قابل طرح و رسیدگی در دیوان نبوده و رأی به رد آن صادر و اعلام می گردد. / ر

اشراقی دادرس شعبه اول دیوان عدالت اداری

[مهر:] رونوشت برابر با اصل است

مدیر دفتر شعبه یکم

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]