[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

٣١ مهر ۶۲

بسمه‌تعالی

دادستان انقلاب اسلامی مرکز "اوین"

محترماً به عرض می‌رساند اینجانبه شمسی خادم ۸۶ ساله ساکن [آدرس]، طبق سوابق شکوائیه مورخه ١٣ شهریور ۶۲ و ٢١ مهر ۱۳۶۲ موضوع بردن دو دخترم مجدداً برای بار سوّم در تاریخ پنجشنبه ٢١ مهر ۶۲ ساعت ١١عده‌ای به منزلم مراجعه و پس از باز کردن انبار که قبلاً پلمپ شده بود درب انبار را باز کرده اشیاء آنرا و مقداری از اشیاء اطاق را همراه خود برده‌اند و مجدداً درب انبار را یک نوار کاغذی چسبانده‌اند مراتب فوق جهت اطلاع دادستان انقلاب اسلامی عرض شد.

شمسی خادم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]