[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

جزوه دان----- پرونده-----صفحه-----

رونوشت-----مورخه----

 

بسمه تعالی

دادنامه شماره ۱۰۵۷ مورخ ٢١  آبان  ۱۳۶۲ پرونده کلاسه  ۶۹ /۸۹۶

مرجع صادر کلاسه رأی – شعبه چهارم دیوان عدالت اداری

آقای یوسف یزدانی – رئیس و آقای غلامرضا فرخنده – مشاور

شاکی – آقای شمشاد قادری سعدی فرزند نگهدار ساکن شیراز –[آدرس]

طرف شکایت – اداره بیمه و بازنشستگی ارتش جمهوری اسلامی ایران

خواسته – قطع حقوق

جریان پرونده – شاکی در تاریخ ۴  مرداد  ۱۳۶۹ دادخواستی بخواسته بالا به دیوان عدالت اداری تقدیم که پس از ثبت و ارجاع باین شعبه نسخه دوم دادخواست و پیوستی برای طرف شکایت ارسال طی شماره ۵۳۹۱۴۹/٧ –[تاریخ:] ۶  مهر  ۶۹ پاسخ داده‌اند که پیوست پرونده امر میباشد با اتمام تشریفات تدوینی سرانجام در تاریخ ٢١  مهر  ۶۹ شعبه چهارم با حضور رئیس و مشاور تشکیل پس از بررسی محتویات پرونده و اظهار [ناخوانا] مشاور [ناخوانا] مبادرت بصدور رأی مینماید.

 

رأی دیوان – در مورد شکایت سروان بازنشسته اخراجی شمشاد قادر سعدی فرزند نگهدار بطرفیت اداره بیمه و بازنشستگی ارتش در اعتراض بقطع حقوق بازنشستگی مشارالیه نظر باینکه سازمان بیمه و بازنشستگی ارتش بشرح نامه شماره ۵۳۷۱۹۱۴۹ –[تاریخ:] ۶  آبان  ۶۹ در پاسخ به شکایت اعلام نموده حقوق بازنشستگی مشارالیه باستناد نامه شماره [۶۲۳-۵۰۷-۶۶-۴۰۹]– [تاریخ:] ۵  شهریور  ۶۲ دادسرای انقلاب اسلامی ارتش بعلت عضویت در فرقه ضاله بهائیت قطع گردیده است و آنسازمان وظیفه اجرائی را بعهده دارد و هیچگونه نقش و دخالتی در قطع حقوق بازنشستگی ندارد و با توجه باینکه تبصره ٢ ماده ١١ قانون دیوان عدالت اداری مقرر داشته تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و ----- قابل شکایات در دیوان عدالت اداری میباشد لذا محرزی برای رسیدگی در بین نبوده. [ناخوانا] شکایات اظهار  نظر نمیگردد و این رای قطعی است./

یزدانی

رئیس شعبه چهارم دیوان [عدالت] اداری

[مهر رونوشت برابر اصل است]

[امضا]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]