[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

٧ فروردین ۱۳۲۳

 

مقام معظّم نخست وزیری

به عرض می‌رساند: چند سال است که آقا شیخ محمّد خالصی‌زاده به کاشان تبعید شده تا این اواخر تحت قیود و مراقبت زندگی می‌کرد. اخیراً به کلّی آزاد شده و جمعی را دور خود جمع، در کوچه و معابر و در مجالس و منبر مزاحم حال مردم آرام و نجیب کاشان گردیده، افکار مرتجعانهٴ ایشان و تهییج مردم و عوامّ را بر ضدّ فرهنگ، باعث شده که مدارس دخترانهٴ کاشان به کلّی تعطیل شدهو با زور هرزگی و هتّاکی و سلب آسایش از بازرگانان و محترمین آن‌جا پول مطالبه می‌کند و وجود ایشان در کاشان اسباب عدم آسایش و امنیّت گردیده است. شکایات متعدّدی در این موضوع رسیده که فعلاً یک فقره از آنها را که به امضای تجّار و محترمین درجه اوّل کاشان است، تقدیم می‌دارم و تمنّیٰ می‌نمایم امر فرمایند هر چه زودتر رفع زحمت این عنصر نامطلوب از کاشان بشود.

فدوی، ابوالقاسم نراقی، نمایندهٴ کاشان

 

[دستنوشته ۱:] در هیأت مذاکره شود. ۸ فروردین ۱۳۲۳.

[دستنوشته ۲:] در جلسهٴ ۱۴ فروردین ۱۳۲۳ مطرح و قرار شد شرحی به ادارۀ شهربانی و حکومت کاشان نوشته شود که شرح جامع و کاملی از عملیّات او بنویسند و چنان‌چه اقداماتی مخلّ به امنیّت محلّ به عمل می‌آید، نظر خودشان را راجع به استقرار آسایش اهالی بدهند.

[دستنوشته ۳:] آقای دبیران، ١٩ فروردین.

[دستنوشته ۴:] آقای برومند، ۲۰ فروردین ۱۳۲۳.

[دستنوشته ۵:] شمارۀ ۹۴ – ۲۲ فروردین ۱۳۲۳.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]