[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت کشور، ادارۀ سیاسی؛ شمارۀ: ۱۲۷۶۰/ س/ ۸۰۳۱۸؛ تاریخ: ۷ دی ۱۳۲۶

 

ادارۀ کلّ دفتر نخست وزیری

عطف به شمارۀ ۱۲۵۹۷ – ۱۶ آذر۲۶ راجع به شکایت تلگرافی آقای باقر نصیری از گلپایگان، موضوع مربوط به نزاع کوچری گلپایگان بوده که مراتب طیّ شمارۀ ۱۴۵۵۳/ س/۱۰۲۰۵ – ۷ آذر ۲۶–  ۱۴۱۲۹/ س – ۲۹ مهر ۲۶ به استحضار رسیده است.

وزیر کشور، [ امضاء: از طرف، فریدونی ]

 

[حاشیهٴ ۱:] [ مهر: ورود به دفتر ریاست وزرا، شمارۀ: ۲۰۰۲۸، تاریخ: ۸ دی ۲۶ ].

[حاشیهٴ ۲:] سابقه، ۹ دی ۲۶.

[حاشیهٴ ۳:] سابقه را تکمیل فرمایید، ۱۳ دی ۲۶.

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]