آقای کیهان عاطفی

شکایت شما بررسی شد چون احراز تخلفی نشد عین شکوائیه بایگانی شد

دفتر سازمان بازرسی کل کشور

نشانی: [آدرس]

فروشگاه صنایع فلزی عاطفی

 

[یادداشت دستنویسی، شماره و تاریخ در بالای صفحه]

 ۶۶۴۴ / ٣   

٢٨ بهمن ۶۱