[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

نمرهٴ: ۱؛ [تاریخ:] ۱۹/۹/۲۳

 

به وسیلهٴ دفتر ریاست وزرا، نخست وزیر

با نهایت احترام در تعقیب معروضهٴ مورّخهٴ ۲۵/۵/۲۳ راجع به قتل فرزندم اسدالله نادری، رییس پیشین دخانیّات شاهرود، معروض می‌دارد که از تاریخ قضیّهٴ مؤلمه تا کنون چهار ماه و پنج روز گذشته و تا کنون قاتل فرزند مظلومم مجازات نشده و به جز گریه و ناله سحرگاهی و خون دل این مادر و پدر و اطفال صغیر داغ دیده [را] اثری مشهود نیست. استدعای عاجزانه آن‌که ترّحم به این کمینه نمایند و امر اکید مؤثّری در تسریع دادرسی برای مجازات قاتلین و مسبّبین قتل و غارت فرمایند تا مرحم و علاجی برای دل مجروح این مصیبت‌زدگان گردد و در آتیه دست ظلم و تعدّی اشرار کوتاه گردد.

کمینه مادر مقتول فوق، فاطمه نادری

آدرس تقدیم کننده: چهار راه گمرک، کوچهٴ توتونچی، خانهٴ شمارۀ ۲۷، کمینه فاطمه نادری.

 

[حاشیهٴ ۱:] [ مهر: ورود به دفتر ریاست وزرا، شمارۀ: ۱۶۰۱۹، تاریخ: ۲۰/۹/۲۳ ].

[حاشیهٴ ۲:] با سابقه به عرض برسد. ۲۰/۹/۲۳.

[حاشیهٴ ۳:] آقای دبیران، ۲۲/۹/۲۳.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]