[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

مجلس شورای اسلامی

کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی

شماره: ۷۵۵۴۴ /۶۱۶۸ /۱۰

تاریخ: ۶ آذر ۹۰

پیوست: -----

 

بسمه تعالی

خانم درنا میثاقی

سلام علیکم

نامه - شکوائیه مورخ ۱۴ مهر ۹۰ شما مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. به علت یا علل مندرج در ذیل قابل رسیدگی در این کمیسیون نمی باشد.

مدیر کل دفتر اجرائی کمیسیون

[امضا]

بدوی است                                                                      

 خارج از حدود صلاحیت واختیارات این کمیسیون می باشد        

تخلفی از قوانین و مقررات مشاهده نشد                                  

رای صادره از شعبه قطعی است                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]