[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت کشور، ادارۀ سیاسی؛ شمارۀ: ۲۶۲۲۵، تاریخ: ۲۷مرداد ۱۳۲۲؛ ضمیمه: یک برگ رونوشت فرستاده می‌باشد؛ محرمانه و فوری

 

فرمانداری زابل

به امضای عدّه‌ای از اهالی زابل راجع به تبلیغات و تحریکات بهائی‌ها عرض‌حالی به مجلس شورای ملّی رسیده است که رونوشت آن تلواً فرستاده می‌شود. قدغن نمایید به طوری‌که ضمن شماره‌های۱۶۳ – ۱۱خرداد ۱۳۲۲ و ۱۹۳۶/۲۵۷۷۹ – ۲۸تیر ۱۳۲۲ دستور داده شده، از این قبیل تظاهرات جدّاً جلوگیری و ضمناً تعیین نمایید تبلیغات آنها تا چه حدود است.

وزیر کشور، [امضاء] ــ رییس ادارۀ سیاسی، [امضاء]

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]