[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

ادارۀ سیاسی

 

تاریخ: ۲۷ مرداد ۱۳۲۲

شمارۀ: ۲۶۲۲۵

ضمیمه: یک برگ رونوشت فرستاده می‌باشد؛

 

محرمانه و فوری

 

فرمانداری زابل

به امضای عدّه‌ای از اهالی زابل راجع به تبلیغات و تحریکات بهائی‌ها عرض‌حالی به مجلس شورای ملّی رسیده است که رونوشت آن تلواً فرستاده می‌شود. قدغن نمایید به طوری‌که ضمن شماره‌های ۱۶۳ – ۱۱ خرداد ۱۳۲۲ و ۱۹۳۶ / ۲۵۷۷۹ – ۲۸ تیر ۱۳۲۲ دستور داده شده، از این قبیل تظاهرات جدّاً جلوگیری و ضمناً تعیین نمایید تبلیغات آنها تا چه حدود است.

وزیر کشور، [امضاء]

رییس ادارۀ سیاسی، [امضاء]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]