[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

مجلس شورای ملّی، ادارۀ دبیرخانهٴ مجلس؛ شمارۀ: ۷۰۷۴؛ مورّخهٴ: ۱۴آذر ۱۳۲۹؛ پیوست: یک برگ

 

وزارت کشور

به امضای عدّه‌ای از اهالی بروجن در شکایت از بدرفتاری رییس ژاندارمری آن‌جا، تلگرافی به شرح لفّ مخابره شده است. قدغن[۱] نمایید نتیجه اقدامی که برای رفاه اهالی و تعدیل رفتار مأمورین به عمل خواهد آمد، جواباً اعلام دارند.

رییس مجلس شورای ملّی، [امضاء]

 

[حاشیهٴ ۱:] انتظامات، ۱۴آذر.

[حاشیهٴ ۲:] دایرهٴ شهرستان‌ها، ۱۵آذر.

[حاشیهٴ ۳:] فوری سابقه ضمیمه شود، ۱۵آذر ۱۳۲۹.

[حاشیهٴ ۴:] سابقه ضمیمه شد. ۱۵آذر ۱۳۲۹.

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

 

٢- در نسخهٴ اصل: غدغن.