[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[تاریخ:] ۱ آبان ۱۳۵۹

 

جناب ابوالحسن بنیصدر ریاست جمهوری

حضرت آیتالله مهدوی کنی وزیر کشور

حضرت آیتالله قدوسی دادستان کل انقلاب

حضرت آیتالله موسوی اردبیلی دادستان کل جمهوری اسلامی

حضرت آیتالله هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس شورای اسلامی

شورای عالی قضائی

 

با کمال احترام همانطور که قبلاً نیز بعرض رسیده و تظلم و دادخواهی گردیده است در ساعت ۴ بعد از ظهر روز سیام مرداد ماه جاری عدهای از افراد مسلح در خیابان نفت ۱۱ نفر افراد ذیل:

۱-خانم بهیه نادری

۲- آقای منوهر قائم مقامی

۳- آقای دکتر حسین نجی

۴- آقای ابراهیم رحمانی

۵- آقای هوشنگ محمودی

۶- آقای عطاءالله مقربی

۷- آقای مهندس عبدالحسین تسلیمی

۸- آقای یوسف خراسانی قدیمی

۹- آقای دکتر کامبیز صادقزاده

۱۰- آقای دکتر حشمتالله روحانی

۱۱- آقای دکتر یوسف عباسیان

سرپرستان خانوادههای اینجانبان را دستگیر و به محل نامعلومی منتقل میکنند و اکنون که بیش از دو ماه از تاریخ دستگیری آنان میگذرد با وجود کوشش و جستجوی فراوان و مراجعه باولیای محترم امور و مسئولین امر هیچگونه اطلاعی از سرنوشت آنان بدست نیامده است.

امضاء کنندگان زیر حتم و یقین دارند که علت دستگیری افراد فوقالذکر فقط و فقط تدین آنان بدیانت بهائی است. اصول معتقدات ما بهائیان بارها باستحضار اولیای محترم امور و از جمله آن مقام محترم رسیده و در آثار و نوشتجات بهائی نیز که در دسترس میباشد مندرج و مثبوت است که از آنجمله عدم مداخله در امور سیاسیه و اطاعت از حکومت و خدمت به ملک و ملت است و بحمدالله در مدت ۲۰ ماه که از استقرار حکومت جمهوری اسلامی میگذرد اگر بدیده انصاف ملاحظه شود معلوم میگردد که فیالحقیقه بهائیان قولاً و عملاً تمسک خود را باین معتقدات به ثبوت رساندهاند و در موارد بروز ظلم و ستم جز تظلم و دادخواهی و مراجعه به ولاة امور طریق دیگری انتخاب نکردهاند و از هرگونه خیانت و توطئه و دسیسه برکنار بودهاند.

با توجه به تظلمات قبلی و توضیحات فوق رجاء و انتظار داریم که آنجناب به عرایض و استدعای اینجانبان توجه مخصوص مبذول فرموده و دستور خواهند فرمود در مورد نحوه دستگیری و محل توقیف افراد فوقالذکر تحقیق و رسیدگی گردیده و وسائل استخلاص آنان فراهم گردد.

امضاء عائلهها:

۱-دکتر مهیندخت روحانی

[امضا]

۲-دکتر ثریا عباسیان میلانی

[امضا]

۳- نوشین نادری

[امضا]

۴-احمد خراسانی قدیمی

[امضا]

۵- حشمت قائم مقامی

[امضا]

۶- ژینوس محمودی

[امضا]

۷- وحیده مقربی

[امضا]

۸- نورسته رحمانی

[امضا]

۹- باهره تسلیمی

[امضا]

۱۰- ژاله صادقزاده

[امضا]

۱۱- وجدیه نجی

[امضا]

[حذف شده]

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]