[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[آرم محفل روحانی ملّی بهائیان ایران]

 

نمرهٴ: ۲۴۸۶

تاریخ: دوّم شهرالکلمات ۱۰۴، مطابق ۲۲ تیر ۱۳۲۶

 

جناب اشرف آقای قوام‌السّلطنه، نخست وزیر، دامت شوکته العالیه

این محفل به کمال احترام در تعقیب عریضهٴ مورّخهٴ ۲۱ مرداد ماه ۱۳۲۵ به عرض آن مقام منیع می‌رساند: چندی است در کشور مقدّس ایران کتب و رسایلی مشحون از تهمت و افترا و مملوّ از فحش و ناسزا نسبت به مقدّسات و عرض و ناموس بهائیان تألیف و به نهایت حریّت طبع و منتشر می‌شود و در بعضی از جراید چه در مرکز و چه در ولایات مقالات افترائیّه نسبت به این طایفه درج می‌گردد و نویسندگان آن چنان قدم از دایرهٴ ادب و انسانیّت بیرون می‌گذارند که نقل و اعادهٴ جمل و عبارات آنان برای نمونه نیز منافی با عفّت قلم و شؤون اخلاق و ادب خواهد بود. چون به نصّ صریح اصل هشتم قانون اساسی عموم افراد کشور در پیشگاه قانون اساسی متساوی‌الحقوقند و عرض و ناموس و مقدّسات همهٴ رعایا باید از تجاوز و تعرّض مصون و محفوظ بماند، از قدرت و عدالت دولت شاهنشاهی بسی بعید است که چند نفر متعصّب به کمال آزادی و بی‌باکی به مقدّسات جمعی کثیر از افراد جامعهٴ ایرانی که عدّه‌شان از سایر اقلیّت‌های دینی این کشور افزون‌تر است، توهین و تحقیر نمایند و نسبت‌های ناروا به آنها بدهند و تخم عداوت با آنان را در دل‌های نفوس بی‌اطّلاع بکارند و ملّت ایران را به برادرکشی تشویق کنند و آن جمعیّت مظلوم اجازهٴ بیان حقایق به هم‌وطنان عزیز خود نداشته باشند. ادامهٴ این وضع علاوه بر آن‌که افراد جامعهٴ بهائیان ایران را دچار سخت‌ترین عذاب روحی می‌نماید و بهائیان سایر ممالک عالم را در نود کشور متألّم و اندوهگین می‌سازد، برای حسن صیت و نیک‌نامی وطن عزیز ما در انظار ملل راقیهٴ دنیا نیز بسیار مضرّ خواهد بود. لهذا از آن مقام منیع مستدعی است دستور صریح برای جلوگیری از وضع کنونی به وزارت فرهنگ صادر فرمایند تا مؤلّفین این‌گونه کتب و رسایل و جراید و ناشرین این قبیل لوایح در آینده قادر به توهین و تحقیر مقدّسات این طایفه نباشند و بدین ترتیب عدالت اجتماعی که همواره منظور نظر جناب اشرف بوده و هست، کاملاً رعایت شده باشد و چند نفر هتّاک بی‌باک سبب بدنامی این کشور پاک نشوند. به نهایت احترام.

رییس محفل روحانی ملّی بهائیان ایران، [امضاء: شعاع علایی]

منشی محفل روحانی ملّی بهائیان ایران، علی‌اکبر فروتن، [امضاء: علی‌اکبر فروتن]

 

[مهر: ورود به دفتر ریاست وزرا، شمارۀ: ۹۳۲۱، تاریخ: ۴ مرداد ۱۳۲۶].

[دستنوشته:] آقای دبیران، بنویسید: اگر مواردی باشد که با مسلک و عقاید بهائیان توافق و تجانس نداشته باشد، باید موارد را به وزارت فرهنگ یادآور شوند و از طریق مراجع مربوطه اقدام نمایند. از دفتر نخست وزیری فعلاً نمی‌شود به وزارت فرهنگ نوشته شود که از انتشارات مذهبی به توهّم این‌که ممکن است با بعضی مسالک و ادیان و فرق مذهبی تباین و اختلاف داشته باشد یا منافی و مغایر و مخالف و متضاد باشد، از این لحاظ جدّاً و بدون توجّه و رسیدگی اصولاً جلوگیری نمایند. انتشارات کتب و مطبوعات طبق اصول قوانین اساسی آزاد است و این آزادی باید رعایت شود تا آن حدّ که موجبی برای تحدید و (تعقیب؟) آن به دست آید.

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]