[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تجارت‌خانهٴ ظهورالله سبحانی و برادران

عنوان تلگرافی بجنورد، سبحانی

تاریخ: ۱۷/۴/۱۳۲۳

 

پیشگاه محترم جناب نخست وزیر، دام بقاء ...

محترماً به عرض عالی می‌رساند: مدّتی است که آسایش و زندگی به این جانبان بهائیان بجنورد سلب شده است و اهالی آزادانه سنگ‌باران و ضرب و زجر وارد می‌آورند. در چند روز گذشته سه نفر از بهائیان را در بازار بجنورد به قدری زدند که به کلّی از پای درآمدند. مراکز صلاحیّت‌دار جلوگیری نمی‌کنند و به علاوه جلوگیری از کسب و کار ما نموده و به طوری که تجارت‌خانه‌هایما[ن] را بستیم ... کار هم چند نفری هستند که هجوم عامّ می‌نمایند. به طور کلّی و تمام معنا شما ای نخست وزیر محترم، یک قدم اساسی و یک فکر عمومی برای این ملّت مظلوم که آمال و آرزویی جز وحدت عالم انسانی و خدمت بشر ندارند، بردارید. مملکتی که نام آن دموکراتی و آزادی باشد، ملّتی که صد سال است در ایران می‌باشند و همیشه مظلومیّت خود را حفظ نمودند و برای دنیا ثابت شده است، همیشه زیر یوق و اسارت ارباب ظلم و ستم به سر می‌برند و دولت فکری نمی‌کند. شما ای نخست وزیر محترم، محض رضای خدا، محض رضای طبیعت بیایید و یک مشت بر سر این اوباش و اشرار که آبروی ایران و ایرانی را بردند، بزنید و یا هم امر اعدام تمام بهائی‌ها را صادر نمایید. در زیر ظلم و ستم مردمان بی‌انصاف و مشت‌های پرکین خرد شدیم. آمال و آرزویی جز مرگ یا زندگی نداریم. در پایان استدعای عاجل که این چند نفر اوباش را تعقیب نمایند، سعادت ابدی و عزّت سرمدی و موفّقیّت همیشگی شما را خواهانم.

( فناءالله سبحانی، بازرگان بجنورد )

[ امضاء:]

فناءالله سبحانی    

 

[حاشیه:] [ مهر:]

ورود به دفتر ریاست وزرا

شمارۀ:] ۹۱۵۳]

تاریخ:] ۱۰/۵/۲۳.]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]