[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

دادنامه

دادگاه

فلا تتبّعوا الهوی ان تعدلوا

تاریخ: -----۱۳۷

شماره: -----

پیوست: -----

 

بسمه تعالی

به تاریخ ۱۸ تیر ۷۵ پروندهٴ کلاسه ۷۴/۱۱۸۶ شمارهٴ دادنامه ۱۵۵-۱۸ تیر ۷۵

مرجع رسیدگی شعبهٴ ۲۲ عمومی مرکزی

 

خواهان: خانم بالاچه اصدقی ممقانی به نشانی تهران [آدرس]

خوانده: آقای داود [صوفیان] و آقای ایرج خالقی به نشانی تهران [آدرس]

خواسته: اعتراض به دادنامه [حصر] وراثت

 

گردشکار: خواهان دادخواستی به خواستۀ فوق به طرفیت خواندهٴ بالا تقدیم داشته که پیش از ارجاع به این شعبه و ثبت کلاسۀ فوق و اجرای تشریفات قانونی در وقت----- دادگاه به تصدی امضا‌ کنندهٴ زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر صدور رأی می‌نماید

 

راٴی دادگاه

اعتراض خانم بالاچه اصدقی ممقانی به دادنامهٴ صادره از شعبهٴ ۶۹ دادگاه حقوقی ۲ تهران به شمارهٴ ۲۳۳۲- ۹ مرداد [۶۲] [موجه] [بنظر نمیرسد]؛ زیرا معترض صریحاً در جلسهٴ دادگاه اقرار به بهائی بودن نموده است و داد‌نامهٴ معترض عنه نیز وفق [مقررات] و موازین قانونی [اصدار] یافته لذا ضمن رد اعتراض مطروحه دادنامۀ صادره غیابی تاٴیید می‌گردد./ک

رئیس شعب‌ ۲۳ دادگاه عمومی تهران – گرجی‌زاده

[مهر رسمی] قوۀ قضائیه - دادگستری تهران

 

[یادداشت دست‌نویسی در حاشیه صفحه]

[ناخوانا]

[امضا]

١٨ مرداد ۱۳۷۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]