۲۳/۲/۲۳

 

خاک‌پای مبارک اعلیٰ‌حضرت همایونی شاهنشاهی ایران، کپیهٴ مجلس شورای ملّی، حضرت آیت‌الله آقای آقا سیّد ابوالحسن اصفهانی دامت برکاته، جناب آقای نخست وزیر، جناب آقای وزیر دادگستری (رییس بازرسی کلّ کشور)، ریاست دادرسی ارتش، حجّت‌الاسلام آقای آقا میر سیّد محمّد بهبهانی دام ظلّه، جناب آقای وزیر کشور، جناب آقای وزیر جنگ، تیمسار دادستان محترم دادرسی ارتش، ریاست عالیه ستاد ارتش

محترماً خاطر شریف را نسبت به عملیّات سرهنگ ۲ عاطفی کارمند دارایی ارتش که در بلوک طالقان مرتکب شده، به شرح آتی مستحضر می‌دارد: نام‌برده در حدود سه سال است به نام هواخوری به بلوک طالقان می‌رود. در صورتی که این شخص نه اهل طالقان است و نه در آن‌جا هیچ‌گونه علاقه[ای] دارد. در زمان اعلیٰ‌حضرت شاه سابق ایاب و ذهاب وی به بلوک مزبور و توقّفش در آن حدود به آرامی، لٰکن از سنهٴ گذشته لدی‌الورود به قریهٴ فشندک با لباس مقدّس سربازی و صاحب‌منصبی شروع به تبلیغات و فریفتن یک مشت مسلمانان عوامّ آن حدود نموده و آنها را به دیانت افتضاح‌آور بهائی دعوت می‌نموده که بالنّتیجه دامنهٴ عملیّات خلاف قانون و شرع خود را توسعه داده و از طرفی در حدود سیصد هزار ریال پول و دواجات مجّانی برای گول زدن اشخاص بین آنها تقسیم و به این وسیلهٴ عوامّ‌فریبانه، آنها را به بی‌دینی تبلیغ می‌نمود.سرهنگ نام‌برده به معیّت داماد خود چندین بار به قراء ذیل: ۱- شهرک ۲- سفج‌خانی ۳- جوستان ۴- گته‌ده برای اجرای منظور و مرام شوم خود رفته، به طوری که روحیّه و اذهان اهالی را مشوب و متزلزل ساخته و اغلب خیال کردند که شاید این شخص با یک من پاگون و درجهٴ سرهنگی به نمایندگی از طرف دولت مأمور ترویج دیانت بهاء است. چه آن‌که در قریهٴ فشندک دو سه نفر هم از هم مسلکان رذل و بی‌دین مشارٌالیه سکونت دارند و همچنین در قریهٴ جوستان در منزل یک نفر مطرب ولگرد تشکیل محفل داده و یک عدّهٴ ساده‌لوح را در آن‌جا جمع نموده، پیوسته بیانات و خطابه‌های بی‌معنی و مضحک بهائی را برای تشویق آنها قرائت می‌نمود.

خیانت به دین، خیانت به تمام مقدّسات و ناموس ملّت است. خیانت به دین جنایت بزرگی علیه جامعه است. خیانت به دین برخلاف و بر ضدّ مصالح کشور اسلامی و دولت است. عمل شوم و ننگ‌آور این سرهنگ بی‌عاطفه که خود را عاطفی نام گذاشته، همه چیز ما را تهدید می‌نماید. کشور ایران کشور اسلامی است، مردم ایران عموماً مسلمان و اکثر شیعه هستند؛ در ایران ملّت اسلام در تحت لوای دولت اسلامی زیست می‌نماید. تبلیغات یک نفر سرهنگ ۲ در روحیّهٴ مردم اثر سوئی بخشیده، مردم نسبت به دولت، خواهی نخواهی مظنون می‌شوند. اگر این شخص را دولت از کسوت مقدّس نظام خارج و او را تسلیم دادگاه برای مجازات ننماید، اهالی طالقان مجبور خواهند بود مطابق دستور شرع و قوانین اقدامات دیگری نمایند. این قبیل سرهنگ‌ها باعث بدنامی کشور و جامعه هستند. وجود این عناصر خائن برای کشور و ملّت ننگ است. افسری که باید از شهامت و دلاوری او کشور و ناموس ملّی محفوظ بماند، افسری که بهترین و محترم‌ترین لباس کشور را در بر دارد و او را برای دوای درد جامعه تربیت نموده‌اند، بر خلاف انتظامات دولت و ملّت مردم را به دیانت بهاء، به بی‌دینی، به بی‌شرفی، به بدبختی، به خیانت، به جنایت، به ارتکاب عمل شوم علیه استقلال و همه چیز دعوت می‌نماید. منظور نظر بنده اهانت و تنقید نیست، بلکه یک حقیقت است که عقیدهٴ عُقلا بر خلاف آن اتّفاق دارد. مطابق مقرّرات قانون استخدام کشوری دولت چهار مذهب را در ایران به رسمیّت شناخته ۱- اسلام ۲- زرتشتی ۳- مسیحی ۴- کلیمی. کارمندانی غیر از مذاهب اربعهٴ بالا مذهب دیگری داشته باشند، باید از شغل دولت منفصل و مقیم دادگاه شوند. بدبختانه سرهنگ۲ عاطفی در طالقان پشت دروازه طهران با کمال قدرت و وقاحت علیه استقلال دولت اسلام تبلیغات و فعّالیّت می‌نماید. به نظر بنده و عموم مسلمین و ملّت، دشمنی خطرناک‌تر از این اشخاص ناپاک برای کشور و جامعه وجود نخواهد داشت. ما تقاضا داریم، ما استدعا داریم، ما التماس می‌کنیم دامن کشور را از وجود این ناپاکان پاک کنید. هیأت دولت و وزرایی که در مقابل مجلس و ملّت برای خدمت به آب و خاک با قرآن قسم یاد می‌نمایند، به احترام قسم، به احترام قانون، به احترام حفظ ناموس دین، به احترام آسایش جامعه باید این قبیل عناصر مفسده‌جو را مجازات نمایند (اشدّ مجازات). ملّت انتظار دارد که دولت اسلامی و شاهنشاهی ایران حامی دین اسلام باشد و حتّیٰ در مواقع ضروری برای حفظ این دین مبین از هیچ‌گونه فداکاری دریغ ننماید. متأسّفانه سرهنگ عاطفی‌ها و این قبیل کارمندان فاسدالعقیده و آشوب‌طلب که عملیّات ننگ‌بار و شرم‌آور آنها به جز ایجاد فتنه‌های جبران ناپذیر و هیجان عمومی و بدنامی دولت و جامعه نتیجهٴ دیگری ندارد. این افسر در عوض ابراز رشادت و اصلاح جامعه با حربهٴ زهرآگین و ننگ‌آور خود (تبلیغات) به خرابی و نابودی جامعه و کشور قیام می‌نماید.

بنده با تقدیم این گزارش به نام طرف‌داری دین و مدّعی خصوصی که در حدود طالقان دارای علاقه و اهل آن‌جا هستم، به مقامات عالیه و مقتضیه عرض می‌کنم که این سرباران جامعه به انواع مختلف برای بیدار کردن فتنه‌های خوابیده فعّالیّت به کار برده  و یک شعلهٴ ننگ و مسموم خانمان‌سوز اجتماعی را با کمال بی‌شرمی دامن می‌زنند. طالقان از حیث حفظ شعایر مذهبی و دیانت اسلام حسّاس‌ترین نقاط کشور است، بنده به طوری که فوقاً عرض شد به نام مدّعی خصوصی تقاضا دارم اوّلاً از سرهنگ نام‌برده جلوگیری نموده و قدغن فرمایید دیگر به طالقان نرود. چنان‌چه جلوگیری از رفتن وی به طالقان نشود، هر حادثه[ای] رخ دهد اهالی طالقان مسؤول نخواهد بود و مسؤولیّت متوجّه دولت است. ثانیاً با توجّه به مقرّرات قانون مصوّبهٴ ۱۳۲۲ نسبت به مشارٌالیه به شرح بالا اعلام جرم نموده و درخواست محاکمهٴ وی را در دادگاه دیوان حرب زمان جنگ دارم. ثالثاً از اعزام بازپرس و بازرس به محلّ جهت صدق مطالب فوق باید استفاده شود. رابعاً چون موضوع فوق قبلاً مورد رسیدگی بخشداری محلّ بوده و بخشداری طیّ شمارۀ ـــــــــ ۳۰/۷/۲۲ مستقیماً به وزارت کشور عملیّات عاطفی را گزارش داده و عمل در ادارۀ سیاسی وزارت کشور مورد رسیدگی است. برای روشن شدن قضیّه مقرّر فرمایید پروندهٴ نام‌برده را بخواهند. با تقدیم احترامات .

سید رؤوف مصطفوی، [امضاء]

نشانی مصطفوی: طهران، بخش ۷، خیابان ری، دفترخانهٴ اسناد رسمی شمارۀ ۱۹

 

[حاشیهٴ ۱:] [ تمبر یک ریالی باطل شده ].

[حاشیهٴ ۲:] [ مهر: ورود به دفتر ریاست وزرا، شمارۀ: ۴۱۰۷، تاریخ: ۲/۳/۲۳ ].

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]