« [آرم شیر و خورشید]؛ وزارت کشور، فرمانداری طهران، [بخشداری کولج]؛ شمارۀ ۱۱۴۴؛ تاریخ: ۳۰/۷/[۱۳۲۲]

مقام محترم وزارت کشور؛ استحضاراً به عرض عالی می‌رساند: به طوری که گزارشاتی از این بخشداری تحت شماره‌های ۱۱۳۲۱۴/۷/۲۲؛ ۱۱۳۰۱۴/۷/۲۲؛ ۱۱۳۸۲۰/۷/۲۲؛ ۱۱۳۹۲۰/۷/۲۲ [و] ۱۱۴۰۲۴/۷/۲۲ به مقام محترم فرمانداری راجع به عملیّات بهائی‌های این بخش خصوصاً مبلّغ آنان (سرهنگ ۲ قشونی عاطفی) داده شده است، نتیجهٴ آن معلوم نگردیده؛ این است که در مقام جسارت برآمده، عرایضات خود را جهت استحضار خاطر مبارک به عرض می‌رساند تا مقرّر فرمایند پس از خواستن سوابق شماره‌های بالا از مقام محترم فرمانداری دستور به اقدام فرمایند. به طوری که سوابق بخش طالقان در آن وزارت‌خانه موجود است، (دودستگی و دوئیّت) از دیر زمانی در این بخش حکم‌فرما بوده، خصوص که مبلّغین بهائی‌ها هم در این بخش دسته‌بندی کرده و دودستگی را بیش از پیش اضافه کرده و تجرّی را افزوده نموده است. اخیراً اهالی قریهٴ فشندک شکایاتی از کدخدای خود (رضا دلجویی) که مذهب او هم بهائی است به بخشداری نموده که ... به موجب نامهٴ شمارۀ ۲۸۲۴۲۹/۵/۲۲ مقام محترم فرمانداری که روی گزارش ..... بازرسی وزارت کشور دستور تعویض کدخدا داده شده بود، این جانب اقدام و ..... کدخدای نام‌برده به وسیلهٴ سرهنگ ۲ عاطفی مبلّغ خودشان که سالی دو مرتبه برای تبلیغ و سرکشی به بهائی‌های این بخش [و] رسیدگی می‌آیند، توسّل و سرهنگ نام‌برده در خانهٴ رییس آمار (آقای هاتفی) که آن هم ارتباط با آنان را دارد این جانب را ملاقات و پس از یک سلسله مذاکرات و توصیهٴ بهائی‌ها، نتیجه در بنده مؤثّر نشده که از این حیث شخص سرهنگ ۲ عاطفی دست به شکایت خلاف واقع و تحریک و دسیسهٴ بهائی‌ها گذارده و نصرت‌الله بهائی را که پروندهٴ خلافی دارد، به شکایت وادار که جریان موضوع شکایت به فرمانداری تحت شماره‌های بالا داده شده و سرهنگ نام‌برده برای پیشرفت بهائی‌ها متوسّل به وزارت کشور وموفّق به گرفتن بازرس (آقای انصاری) شده و فوراً پس از آمدن بازرس خود را به بخش طالقان رسانیده و بعد بهائی‌ها را وادار به تحریک و شکایت نموده و بر حسب گزارشات مسلمانان از روزی که بازرس به این بخش آمده، فقط در خانهٴ بهائی‌ها سکونت داشته که این عمل بازرس هم بیشتر سبب تجرّی آنها را فراهم و اسباب بدخیالی مسلمین را نسبت به بازرس آن وزارت‌خانه فراهم نموده و تا کنون هم بازرس به بخشداری نیامده و بر حسب گفتار خسرو ژاندارم بازرس نام‌برده گفته است: می‌خواهم آتشی در این بخش جهت بخشدار روشن نمایم که بهائی‌ها راحت باشند. با این حال از آن مقام محترم تقاضا دارد مقرّر فرمایید شرحی به وزارت جنگ نوشته شود که آیا سرهنگ ۲ عاطفی مأموریّت تبلیغ بهائی‌ها را دارا شده یا خیر؟ در صورتی که دارا نیست، قدغن فرمایید که از آمدن [به این بخش] خودداری و بیش از این تجرّی بهائی‌ها نسبت به مسلمین فراهم نگردد و ثانیاً [تقاضا] دارد امر ومقرّر فرمایند مأموریّت این جانب را از ...................................... بهائی‌ها و مسلمین ............. آن‌که مسلمین را اذیّت و آزار نمایند تقاضای رسیدگی خود را ........... شماره‌های بالا ...............

بخشدار کولج، کاتوزیان

[حاشیهٴ ۱:] ــ سیاسی. ۷/۸/۲۲؛ [حاشیهٴ ۲:] ــ [مهر: ادارۀ سیاسی؛ نمرهٴ: ۵۱۵۶، تاریخ: ۷/۸]؛ [حاشیهٴ ۳:] ــ آقای اللّهی پور، اقدام فرمایید از طرف ادارۀ کارگزینی اقدام شود. ۸/۸]؛ [حاشیهٴ ۴:] ــ توجّه ادارۀ کارگزینی را به مهر و مندرجات این نامه معطوف می‌دارد ........... بیشتر از سال نگذشته، چطور اختیارات بخشداری تمام شده است........... ۸/۸]».

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]