[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[اوایل اسفند ۱۳۲۲]

 

یک عدّه از آقایان بهائی‌ها در بابل و آمل و محمودآباد و بابلسر مجتمع شده، به کمک مساعدت و اعمال نفوذ چند نفر از رؤسای هم مسلکشان که از آن جمله رییس بانک ملّی بابل و رییس پنبهٴ بابل و بعضی از رؤسای دیگر مشغول تبلیغات شدید و شروع به ساختمان در آمل و اقدام به اجاره‌داری املاک خالصه و بند و بست با متصدّیان امر که مستقیماً با عموم رعایا و توده تماس پیدا کرده، شروع به اقدامات خطرناکی می‌کنند که علاوه بر این‌که جنبهٴ تبلیغاتی آنها لطمهٴ بزرگی به مذهب می‌رساند، اصول مالکیّت و حقوق افراد را متزلزل و با عملیّاتی که از سال قبل اقدام نموده و مبالغ هنگفتی از مال دولت در اجارهٴ خالصه‌جات حدود آمل را حیف و میل و لباس قانونی به آن می‌پوشانند و حالیه مجدّد همان بازی را به طور اشدّ مشغول و روستایی‌های دهات که قانوناً متعلّق به رعایاست با وسایل مخصوص از ادارات املاک خریداری و از حیث سکنه و مصالح مورد استفاده قرار دادند. هر گاه موفّق گردند، باید به کلّی از صفحهٴ شمال چه از حیث مذهبی و چه از حیث مادّی چشم پوشید.

 

[مهر، ورد به دفتر ریاست وزرا، شمارۀ: ۲۴۴۱۹، تاریخ: ۷ اسفند ١٣٢٢].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]