[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[تاریخ:] ۱۰ بهمن ۱۳۲۶

شمارۀ: ۷۵۵۰

پیوست: تلگرافات

 

جناب آقای نخست وزیر

دو تلگراف از کاشان و کاشمر به امضای محمّدحسن متوسّل و رضوانی و عدّهٴ دیگر به پیشگاه مبارک ملوکانه معروض افتاده و شکایت دارند که اشخاص به نام سوگواری مزاحم اهالی شده و به عنوان بهائی بودن اسباب زحمت آنها را فراهم نموده‌اند. تلگراف دیگری هم از اردشیر ماستر منشی محفل بهائیان آن‌جا رسیده که حسب‌المقرّر عین تلگرافات به پیوست ارسال می‌گردد.

رییس دفتر مخصوص شاهنشاهی، [امضاء: حسین سمیعی]

 

[مهر:] ورود به دفتر ریاست وزرا، شمارۀ: ۲۲۱۸۶، تاریخ: ۱۱ بهمن ۱۳۲۶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]