[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت پست و تلگراف و تلفن

تلگراف

 

از زابل به ط [طهران]؛ شماره قبض: ۴۵۵۱، شماره تلگراف: ۱۳۱، تعداد کلمه: ۱۲۶، تاریخ اصل: ۱۳ [مرداد ۱۳۲۴]، تاریخ وصول: ۱۴ مرداد [۱۳۲۴]

 

مقام منیع نخست وزیری،

رونوشت مجلس شورای ملّی،

رونوشت وزارت جلیلهٴ دادگستری،

رونوشت وزارت جلیلهٴ کشور،

رونوشت ادارۀ نظارت دادگستری،

رونوشت پارسیان آقای فروتن

سال گذشته در ماه شعبان منزل آقای عشرتی یکی از بهائیان زابل را هرج و مرج‌‌طلبان طعمهٴ حریق ساختند. با آن‌که مرتکب مشخّص و پروندهٴ امر تکمیل گردید، مع‌ذلک دادگستری زابل پرونده را راکد گذارده و از تعقیب مجرم خودداری می‌کند. این است که باز در شب ۱۵ شعبان جاری، منزل این جانب اصغر میثاقی را نیز آتش زدند و علاوه بر خسارت وارده، نزدیک بود طفل شیرخوارهٴ من آتش بگیرد. مستدعی است امر و مقرّر فرمایند مقامات صالحهٴ زابل وسیلهٴ تنبیه اشرار را فراهم نموده، مرتکبین را مجازات نمایند.

اصغر میثاقی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]