[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

قوه قضائیه

دیوان عدالت اداری

 

بسمه تعالی

فلا تتبعوا الهوی اَن تَعدِلوا

دادنامه

 

تاریخ: -----۱۳۸

شماره: -----

پیوست: -----

 

تاریخ رسیدگی: ۲۱ اسفند ۱۳۸۶

کلاسه پرونده ۸۶ /۱ /۶۲۱

شماره دادنامه: ۲۹۲۵

مرجع رسیدگی: شعبه اول دیوان عدالت اداری

شاکی: انیس صفاجو فرزند شهرام به نشانی: [حذف شده]

طرف شکایت: ۱- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۲- دانشگاه غیرانتفاعی و غیردولتی ارشاد (دماوند)

موضوع شکایت و خواسته: بازگشت به تحصیل

گردشکار: شاکی دادخواستی به بطرفیت خوانده به خواسته فوق‌الذکر تقدیم دیوان عدالت اداری نموده که پس از ثبت به شماره عمومی ۱۴ مرداد ۱۳۸۶ - ۲۶۳۰۶ به این شعبه ارجاع گردیده علیهذا این شعبه در وقت فوق‌العاده به تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل و با مطالعه محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نمایند.

 

رأی دیوان

راجع به اعتراض شاکی نسبت به اخراج از دانشگاه و تقاضای بازگشت به تحصیل به طرفیت وزارت علوم، نظر به اینکه اخراج نامبرده از دانشگاه بعلت عدم اعتقاد به یکی از ادیان رسمی کشور بوده که خود شاکی نیز منکر موضوع نگردیده و با عنایت به مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی در این خصوص، بنابراین با وصف موجود دلیل مؤثر و موجهی که حکایت از تخلف طرف شکایت از قوانین و مقررات باشد ارائه ننموده علیهذا شکایت شاکی بطرفیت وزارت نامبرده غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام میگردد. در خصوص دعوی مطروحه بطرفیت دانشگاه غیرانتفاعی و غیردولتی ارشاد با توجه به اینکه دانشگاه نامبرده جزء واحدهای دولتی مندرج در ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری یا مؤسسات عمومی غیردولتی مذکور در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، نمی‌باشد تا رسیدگی به شکایت نسبت به آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری باشد لذا در این قسمت قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره با توجه به قسمت ذیل ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب   ۱۳۸۵ قطعی است./۱

دادرس شعبه ۱ دیوان عدالت اداری – رضایی

مستشار شعبه ۱ دیوان عدالت اداری - قوامی

مستشار شعبه ۱ دیوان عدالت اداری - مولا بیگی

 

[امضا] امیری

۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۷

[امضا روی مهر رسمی]

رونوشت برابر اصل است

مدیر دفتر شعبه یکم دیوان عدالت اداری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]