[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم]

وزارت پست و تلگراف و تلفن،

تلگراف

 

از شاهی به [طهران]؛ شمارۀ: ۲۳۳؛ تاریخ اصل: ۲۵- ۳، تاریخ وصول: ۲۹ خرداد [۱۳۲۶]

از شاهی به [طهران]؛ شماره قبض: ۱۳۲۳، شماره تلگراف: ۳۲۳؛ تعداد کلمه: ۱۳۸، تاریخ اصل: ۲۵ [خرداد ۱۳۲۶]، تاریخ وصول: ۲۹ [خرداد ۱۳۲۶]

 

جناب اشرف آقای نخست وزیر،

کپیه وزارت بازرگانی و پیشه و هنر،

کپیه روزنامهٴ اطّلاعات، کپیه روزنامهٴ پرچم اسلام، کپیه آیین اسلام، کپیه

انجمن تبلیغات اسلام، کپیه

روزنامهٴ داد

 

با کمال عجز ما اهالی شاهی عرضه می‌داریم تبلیغات علنی بهائی‌ها به وسیلهٴ رییس کارخانجات شاهی و آشکارا بیرون کردن مسلمانان را به جرم مسلمانی و نصب کردن بهائی را به جای آنان موجب نگرانی و اندوه عموم مرد و زن گردیده. مستدعی است از آن مقام معظّم عطف توجّهی فرموده، قلوب جریحه‌دار مسلمانان را التیام فرمایید.

از طرف سی هزار نفر مسلمین شهری و توابع: نعمت‌الله اعظمی قادیکلایی، حاجی عادلانی، رنجبر، اولادی، نادری، باقری، جان‌برار، قبادی، احمدی، دفتری، نیکوکار، حیدری، اسکندری، غنیّ‌پور، محمود اعظمی، یزدانی، حسین غنیّ‌پور، توکلّی، محمّدعلی شهابی، شیروانی، رسول اولادی، سیّد آقا جعفر و چهل امضاء کنندگان حاضر.

 

[دستنوشته ۱:] [ مهر: ادارۀ تلگرافی طهران].

[دستنوشته ۲:] [ مهر: ورود به دفتر ریاست وزرا، شمارۀ: ۶۶۷۳، تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۳۲۶].

[دستنوشته ۳:] برای استحضار به عرض برسد. ۳۰ خرداد ۱۳۲۶.

[دستنوشته ۴:] برای استاندار استان دوّم نوشته شود: رسیدگی و اقدام و نتیجه را فوری اعلام نمایند و اگر مطالب مذکور صحّت دارد، در رفع محظور اقدام نمایند.

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]