[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شمارۀ: ۱۸، تاریخ: ۲۷فروردین ۱۳۲۳

وزارت کشور، ادارۀ سیاسی

پیرو شمارۀ ۲۰۹۹فروردین ١٣٢٣به طوری که به عرض رسیده، اهالی زابل به طور کلّی از ورود بهائی‌ها نگران و بدبین بوده و حتّیٰ در چندی قبل یک سلسله تظاهراتی از نام‌بردگان (بهائی‌ها) مشاهده شد که فوراً وسیلهٴ شهربانی جلوگیری و پروندهٴ مقدّماتی تکمیل و جهت تعقیب کیفری به دادسرای زابل احاله گردیده. چون در قانون، کیفری برای این قبیل اشخاص پیش‌بینی نشده و هر چند هم وسیلهٴ مراجع صالحه تعقیب شوند، چون تبلیغ جرم نبوده، کیفری نمی‌بینند [و] به عملیّات خودشان (تبلیغ) ادامه می‌دهند. مگر این‌که از مجلس شورای ملّی قانون و مادّهٴ واحده بگذرد که عمل تبلیغ جرم شناخته شده و مرتکبین و تظاهر کنندگان تعقیب و مجازات شوند و قبل از گذشتن چنین قانونی، دستور عمومی به مأمورین شهربانی و ژاندارمری صادر که با مراجعه به فرمانداری‌ها از تظاهر و تشکیل جلسات جلوگیری شود.

فرماندار زابل، خزیمه، [امضاء[

 

]حاشیهٴ ۱:] [ مهر: ثبت وزارت کشور، شمارۀ ۹۶۲۰، تاریخ: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۲۳. [

[حاشیهٴ ۲:] سیاسی.

]حاشیهٴ ۳:] [ مهر: وزارت کشور، ادارۀ سیاسی، شمارۀ: ۱۳۲۷، تاریخ: ۲۶اردیبهشت ۱۳۲۳[.

]حاشیهٴ ۴:] اقدام شده، بایگانی شود.

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]