[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت کشور، ادارۀ کلّ شهربانی؛ شمارۀ: ۱۸۰۱۲/۲۵۳۷۳/۱؛ تاریخ: ۲۶اسفند ۱۳۲۱؛ محرمانه

 

وزارت کشور

گزارش شمارۀ ۱۳۲۲ شهربانی زاهدان ذیلاً معروض می‌گردد: شهربانی زابل گزارش می‌دهد اخیراً مناقشات شفاهی مذهبی بین مسلمانان و بهائی‌های زابل تولید. علما در نظر داشته‌اند با بهائی‌ها در مسجدی در این مورد صحبت نمایند، ولی با نظر فرمانداری از این قسمت جلوگیری و قضیّه مرتفع گردیده است. به شهربانی مزبور دستور داده شد طبق آموزش‌های صادره از تظاهرات بهائی‌ها جدّاً جلوگیری نمایند. مراتب استحضاراً معروض گردید.

رییس ادارۀ کلّ شهربانی، سرتیپ اعتماد مقدّم، [امضاء]

 

[حاشیهٴ ۱:] تعقیب گزارش سابق، به عرض نخست وزیری برسد.

[حاشیهٴ ۲:] [ مهر: ثبت دفتر محرمانهٴ وزارت کشور، شمارۀ: ۴۲۷۱، تاریخ: ۲۹اسفند ۱۳۲۱ ].

[حاشیهٴ ۳:] [ مهر: وزارت کشور، ادارۀ سیاسی، شمارۀ: ۱۱۶، تاریخ: ۱۵فروردین ۱۳۲۲ ].

[حاشیهٴ ۴:] بایگانی شود. ۱۵فروردین ۱۳۲۲.

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]