[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

شیر و خورشید

وزارت کشور، شهربانی کلّ کشور، شهربانی اصفهان، دایرهٴ اطّلاعات؛ شمارۀ: ۴۰۴/۶۶۶؛ تاریخ: ۱/۶/۲۲؛ محرمانه

 

جناب آقای استاندار استان دهم

شهربانی نجف‌آباد ضمن شمارۀ ۵۳ – ۲۳/۵/۲۲ گزارش می‌دهد چندی قبل از محفل روحانی دستوری جهت بهائی‌های نجف‌آباد داده شده که به طور مقتضی هر چند نفر آنان به قراء و دهات اطراف رفته و سکونت نمایند.

رییس شهربانی اصفهان، پاسیار ۱ مختاری، [امضاء]

[ مهر: ناخوانا ]، ۱/۶/۲۲

 

[حاشیه:] ضبط شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]