[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

اداره سجل کیفری و عفو و بخشودگی

(قسمت سجل کیفری)

[عکس]

 [مهر روی عکس]

تاریخ ۶ شهریور ۱۳۵۹

شماره ثبت ۳۰۵۵۲

شماره دفتر نماینده ۳۹۴۶۳

 

گواهینامه

قسمت سجل کیفری این اداره گواهی می‌دهد که طبق سوابق موجود در این اداره آقای شهاب‌الدین فرزند ضیاءالدین نام خانوادگی مظلومی شماره شناسنامه [حذف شده] صادره از [حذف شده] متولد [حذف شده] سابقه محکومیت کیفری ندارد.

رئیس اداره سجل کیفری و عفو و بخشودگی

معاون دادسرای تهران

[امضا]

[تمبر]

[مهر ثبت شد روی تمبر]

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]