شعارنویسی بر روی دیوار گلستان جاوید (گورستان بهائیان) در همدان