شعار‌" لعنت بر بهائی" بر روی اماکن بهائی نوشته شده است