شعارنویسی بر دیوار خانه های بهائیان در ویلاشهر اصفهان شهریور ١٣٨۶