شعارنویسی بر دیوار خانه بهائیان در ویلاشهر اصفهان شهریور -١٣٨۶