شعار نویسی بر دیوار خانه بهائیان در ویلاشهر اصفهان شهریور -١٣٦٨